مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت عبارت است از کمک به بهبود عملیات تجاری شرکت در جهت افزایش سطح رضایت مشتری و درآمدسازمان. مشاوره مدیریت میتواند در حوزه های گوناگونی مثل برنامه ریزی، تحلیل تجاری، تیم سازی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی باشد.
در هر سازمان،شرکت و یا آموزشگاهی ممکن است مدیرانی درراس کار باشند که رشته آنها مدیریت نبوده و یا بوده ولی بازهم در مسیر کار به مشکلاتی برمی خورند که نمی توانند مدیریت بحران کنند یا نمی توانند عارضه یابی کرده و راهکار مدیریتی برای حل آن ارائه دهند. مشاوران پارس دراین زمینه شما را یاری کرده و به شما راهکار خواهند داد.
مثال: ممکن است شما مدیر یک آموزشگاه بوده و برای برگزاری یک پروژه اجرایی بزرگ نمی دانید از کجا و چگونه و با چه افرادی شروع کنید که بهترین نتیجه را بگیرید، ما از صفر تا 100 پروژه با شما همراه خواهیم بود.

شیرین یزدانی پور

✏️ شیرین یزدانی پور

✔️ کارشناسی ارشد مدیریت مالی
✔️ ده سال سابقه مدیریت در مراکز آموزشی-کلینیک
✔️ مشاوره-پانسیون-خوابگاه-انجمن علمی مدیریت