مشاوره حقوقی

بسیار پیش آمده که نیاز به یک مشاوره فوری حقوقی داشته ایم یا با مسئله ای روبرو شده ایم که باید چالشهای حقوقی آن را بدانیم تا بتوانیم در مورد آن تصمیمی اتخاذ کنیم.
دپارتمان مشاوره پارس این مشکل را حل کرده و درهر کجا ،درمنزل یا در محل کار پاسخگوی شما خواهد بود.
فاطمه یزدانی پور

⚖️ فاطمه یزدانی پور

✔️ کارشناس حقوقی